PRIVACY STATEMENT Wegenbouw.be B.V.B.A.

PRIVACY STATEMENT Wegenbouw.be B.V.B.A.

Ondernemingsnummer: BE 0824.141.593

22 mei 2018

Dit privacy statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Middels dit Privacy Statement geven wij u aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Wegenbouw.be en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers en gebruikers van de websites en de lezers van de nieuwsbrieven en productmailings van Wegenbouw.be.

Dit Privacy Statement is uitsluitend van toepassing op de websites van Wegenbouw.be:

www.wegenbouw.be / www.bestratingsgids.be / www.asfaltcentrale.be / www.asfaltcentrales.be

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites, bedrijfspresentaties, nieuwsbrieven en andere media-communicatiekanalen van derden, zoals bijvoorbeeld de websites waarnaar Wegenbouw.be op haar websites en in haar mailings / nieuwsbrieven naar verwijst. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derde partijen op de betreffende websites te raadplegen.

 Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wegenbouw.be kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u via de website (invulformulier), per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u in te schrijven op onze nieuwsbrief en/of productmailings.

Via eigen acquisitie: Wegenbouw.be is een commerciële organisatie die binnen haar doelgroep (de bouwsector) acquisitie verricht via prospectie. Wij beheren deze mede ook extern verkregen data uitsluitend voor eigen acquisitiedoeleinden.

Via derden: wij maken regelmatig gebruik van de diensten van derden, zoals bijvoorbeeld onze Nederlandse partnersite Entreeding.com en freelancers, die voor ons werkzaamheden verrichten. Deze derden treden dan in opdracht van Wegenbouw.be op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij optreden namens Wegenbouw.be en de aan deze organisatie gelieerde websites, en nieuwsbrieven. Wegenbouw.be is niet verantwoordelijk voor de verzameling van data die niet in haar opdracht plaatsvindt. Wij verwijzen u in dit kader naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Wegenbouw.be gebruikt een eigen nieuwsbriefsysteem en gebruikt in haar nieuwsbrieven en productmailings geen tracking cookies of andere analytische software.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wegenbouw.be kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van Wegenbouw.be of omdat u deze zelf bij het invullen van een offerte-aanvraagformulier / contactformulier / inschrijvingsformulier op één van onze websites aan ons hebt verstrekt.

Wegenbouw.be kan i.f.v. de meegedeelde gegevens volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

 - contact- en accountgegevens, wij denken hierbij aan de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen) en eventueel inloggegevens.

- functies van personen binnen bedrijven en organisaties ten behoeve van een correcte adressering en benadering door ons in verband met onze acquisitiedoeleinden.

- data en tijdstippen van afspraken, en rapportering hierover die zijn gemaakt door ons verkoopsteam.

- van onze klanten: betalings- en facturatiegegevens zoals bankgegevens en BTW-nummers.

- daarnaast verzamelen en verwerken wij uw gegevens ook als u producten en diensten levert aan onze organisatie.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?       

Uw gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer. In eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Wegenbouw.be. We gebruiken ze ook om zowel onze klanten als personen die (nog) geen lid (klant) zijn te informeren over de diensten die wij aanbieden.

Ten aanzien van leveranciers verwerken wij de gegevens voor leveranciersbeheer. Financiële gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Tot slot verwerking wij uw gegevens mogelijks met het oog op netwerking voor het doeleinde communicatie en public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw klantenrelatie en/of de handeling die u met ons stelt. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de boekhoudkundige verwerking. Wij vestigen er uw aandacht op dat de contractuele relatie inhoudt dat wij zonder deze gegevens het contract niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij prospectenbeheer en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als organisatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?

Wegenbouw.be kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de acquisitiedoeleinden voor de organisatie, met de externe freelancers, die in opdracht van Wegenbouw.be contact met u opnemen voor het verrichten van verschillende werkzaamheden voor de betreffende prospectie, onze websites en nieuwsbrieven.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wegenbouw.be bewaart uw gegevens zolang dat nodig is voor het beheer van de klantenrelatie of de leveranciersrelatie/zolang u, klant of leverancier bent. Na het einde van deze relatie bewaren wij uw gegevens nog gedurende 10 jaar. In deze periode van passief beheer zijn uw gegevens maar beperkt toegankelijk.

 Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd? 

Wegenbouw.be heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wegenbouw.be heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 Welke rechten hebt u?

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het dit mee te delen aan Wegenbouw.be, Dienst privacy, Wielewaallaan 19, 2950 Kapellen, info@wegenbouw.be.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via Wegenbouw.be, Dienst privacy, Wielewaallaan 19, 2950 Kapellen, info@wegenbouw.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds contact nemen of zelfs een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be of via Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Wegenbouw.be behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x