Wetgeving

Wetgeving

Voor bepaalde werken rondom je woning heb je een omgevingsvergunning nodig, vroeger bekend als de stedenbouwkundige vergunning.

Heb je een vergunning nodig bij aanleg terras of andere verharding, oprit, vijver, zwembad, beperkt sportveld? arrow_drop_down


Korte info:

Is een vergunning nodig als je een verharde oprit laat aanleggen?

Vormt de oprit een rechtstreekse toegang tot je huis of garage?

JA: je bent vrijgesteld van een vergunning

NEEN: 

> Wil je een verharde oprit aanleggen in je voortuin : 

JA > je moet een vergunning aanvragen

NEEN > de oprit bevindt zich in de zijtuin of achtertuin 

> Bedraagt de totale oppervlakte (* lees verder 'vrijstelling')  minder dan 80 m2

JA > je bent vrijgesteld van vergunning

NEEN > je moet een vergunning aanvragen

  


 

Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een vergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen. Dankzij de vrijstellingsregeling komt u ook zonder vergunning al een heel eind.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

De strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning kunnen vrijgesteld zijn van vergunning. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder. Wel de toegang tot de voordeur en de garage.
De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad, zonnepanelen…) kan vrijgesteld zijn van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Reeds bestaande niet-overdekte constructies zoals terrassen, siervijvers, zwembaden of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten worden niet meegeteld bij deze maximale oppervlakte.

De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die: 

 • geen bouwvolume hebben 
 • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
 • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven 
 • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
 • niet in een kwetsbaar gebied liggenVoor info hierover kan u terecht op 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/oprit-vijver-zwembad

Grondverzetregeling, wat met nieuwe Vlarebo regeling vanaf 1 april 2019 ? arrow_drop_down

Op 1 april 2019 treedt het gewijzigde Vlarebo in werking, met onder andere de vernieuwde grondverzetsregeling (hoofdstuk XIII). Vanaf dan is er meldingsplicht voor kleine werven (< 250 m3). De nieuwe normen van Vlarebo kunnen ook gevolgen hebben voor de technische verslagen. Na 1 mei 2019 is het niet meer toegelaten om teerhoudend asfaltgranulaat in funderingen te gebruiken. 


Nieuw Vlarebo vanaf 1 april 2019

Meldingsplicht

Er is dan meldingsplicht aan een erkende bodembeheerorganisatie voor alle transporten vanaf ‘kleine werven’.Dit zijn werken waarbij minder dan 250 m3 bodemmateriaal vrijkomt en waarbij het om onverdacht terrein gaat.Het blijft wel onveranderd dat voor deze werken geen technisch verslag verplicht is. De melding is verplicht voor elke verplaatsing (met een voertuigcombinatie vanaf 3,5 ton) naar een andere bestemming.

Technische verslagen

Vanaf 1 april 2019 treden ook de nieuwe normen van Vlarebo in voegen. Maar er werden overgangsbepalingen voorzien. Technische verslagen opgemaakt op basis van de oude normen en voor conformverklaring ingediend vóór 1 april blijven tot 31 december 2019 geldig. Vanaf 1 januari 2020 moet het technisch verslag (TV) geactualiseerd worden en dienen de analyseresultaten aan de nieuwe normen getoetst te worden. Dat betekent dat ook voor lopende projecten voor het deel van de werken nog uit te voeren na 31/12/2019 het TV moet worden aangepast aan de nieuwe normen.


In Vlaanderen zijn er 2 erkende bodembeheerorganisaties: Grondwijzer en Grondbank.

Op de websites van deze organisaties kan u uitgebreide informatie terugvinden aangaande de wetgeving en regelving voor wat betreft het afvoeren en aanvoeren van gronden.

Uiteraard dient uw aannemer of transporteur ook op de hoogte te zijn.

www.grondwijzer.be

www.grondbank.be

www.ovam.be/bodemdecreet-en-vlarebo


Hebt u aannemers nodig voor grondwerken of wenst u gratis prijsoffertes , ga dan naar de desbetreffende pagina in het menu hierboven.


Wat met de hemelwaterverordening? arrow_drop_down

Hemelwater, infiltratie, buffering, lozing, afvalwater, hemelwater, groendak, dakoppervlak, verharding, hergebruik, bouwen verbouwen, afvoer

Deze verordening beschrijft voorwaarden voor nieuwbouw en grondige verbouwingen in verband met de behandeling van hemelwater.

De verordening bevat o.a. de verplichting om een hemelwaterput te plaatsen en de regen- en afvalwaterafvoer te scheiden. Hiertoe zijn ook de minimale dimensioneringscriteria waaraan hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen moeten voldoen, opgenomen. Provinciale en gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen kunnen bijkomende eisen stellen bovenop de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Opgelet! Sinds 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m². 

Aanpassing goedgekeurd 10/02/2023: belangrijkste wijzigingen: 

 • Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;
 • De verplichting tot plaatsing van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
 • De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voortoepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
 • Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;
 • Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
 • De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

De nieuwe aangepaste hemelwaterverordening gaat voor particulieren in vanaf 2 oktober 2023. Omwille van de complexiteit van grotere bouwwerken volgt het openbaar domein in januari 2025.

Voor meer informatie over de hemelwaterverordening:

omgeving.vlaanderen.be/nl/verordeningen/de-gewestelijke-hemelwaterverordening-2023

www.integraalwaterbeleid.be/technisch-document

www.vlario.be/gsvh-2023/


www.vlario.be/architect-ontwerper/wetgeving-rond-riolering/

Hebt u aannemers nodig voor het plaatsen van riolering, afwatering, buffering of infiltratiesystemen of wenst u gratis prijsoffertes , ga dan naar de desbetreffende pagina in het menu hierboven.


Waterwegwijzer bouwen en verbouwen arrow_drop_down

Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen?

Kraantjeswater, afvalwater, regenwater… bij een (ver)bouwproject pak je het beter in één keer goed aan. Voor elke watersoort zijn er tal van wettelijke regels en praktische aandachtspunten. De Waterwegwijzer bouwen en verbouwen helpt je op weg door de regels en technische aandachtspunten voor water in en rond je woning op een rijtje te zetten.


Bron: Vlaamse Milieumaatschappij


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x